موضوع فعالیت شرکت بیانگر هدف و نماینگر محدوده فعالیت شرکت است که به هنگام تاسیس شرکت در بند ۲ اساسنامه مشخص می گردد.  به بیان صریح تر، موضوع فعالیت شرکت مانع از صرف سرمایه شرکت، در زمینه­ هایی خارج از خود می­ باشد و به مدیران اجرایی اجازه نمی­دهد که خارج از چهارچوب موضوع فعالیت کنند.

تغییر موضوع شرکت:

برای تغییر موضوع شرکت، افزودن موضوعی جدید به موضوعات پیشین ( الحاق به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه )  یا کاستن موضوعی از موضوعات سابق می بایست مجمع فوق العاده شرکت تشکیل شده و تصمیم به تغییر، افزایش یا کاهش موضوع شرکت بگیرد.

مجمع فوق العاده شرکت متشکل از سهامداران و بازرسین شرکت می باشد که به اتفاق تصمیم به تغییر موضوع شرکت می گیرند.

تغییر موضوع فعالیت شرکت شامل:

کاهش بند هایی از موضوعات فعالیت و یا الحاق بند هایی موضوع فعالیت شرکت و تغییر آنها در اساسنامه می باشد.

بعد از اتخاذ تصمیم و تعیین سهم­الشرکه، تمام اعضا باید صورت جلسه تغییر موضوع شرکت را که اصول خاص خود را دارد، تنظیم و نسبت به امضا ذیل تمامی برگه های صورتجلسه تغییر موضوع شرکت اقدام نمایند.

مدارک لازم برای تغییر موضوع فعالیت شرکت:

 • مجوز اضافه موضوعات در صورتی که نیاز به مجوز داشته باشند
 • یک نسخه از آگهی تاسیس
 • یک نسخه از روزنامه رسمی
 • کپی آخرین تغییرات (در صورت وجود)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت ( هیئت مدیره، بازرسین و سهامداران )

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورتجلسه مجمع فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع شرکت
 • تعیین سهم هریک از شرکا
 • تهیه لیست سهامداران حاضر در مجمع فوق العاده
 • اخذ مجوز برای موضوعات نیازمند به مجوز
 • تکمیل فرم­های اداری تغییر موضوع شرکت
 • ارائه مدارک مذکور و اصل آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه به اداره ثبت شرکت­ ها
 • رفع ایرادهای وارد شده به موضوع از طرف کارشناسان اداره ثبت
 • تایید نهایی موضوع و صدور پیش آگهی تغییرات
 • انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی کشور حدوداً ده روز پس از صدور پیش آگهی