۱. شرکت های سهامی خاص با وجود ۳ نفر عضو و شرکت با مسئولیت محدود با وجود دو نفر عضو قابل تشکیل است.
۲. در شرکت هایی با مسئولیت محدود تمامی سرمایه در اختیار مدیر عامل شرکت قرار می گیرد. در شرکت های با سهامی خاص، مبلغ سپرده شده به بانک ها، حداقل ۳۵% و گواهی مربوط به آن باید به اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت از بانک، تحویل گردد. ۶۵% باقیمانده در تعهد شرکا باقی می ماند.
۳. در شرکت های با مسئولیت محدود ضرورت به انتخاب بازرس اختیاری می باشد اما در شرکت های سهامی خاص انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصلی و بازرس جایگزین واجب می باشد.
۴. بازه زمانی مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بدون محدودیت بوده و اعضای شرکت می توانند بازه های زمانی محدود و نا محدود برای مدیران در نظر بگیرند. در شرکت های سهامی خاص مدیران در بازه زمانی حداکثر دو سال انتخاب می شود.
۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای اعضای شرکت های مدیریت محدود امری ضروری نمی باشد. در شرکت های سهامی خاص برای ثبت آگهی های دعوت شرکت، وجود روزنامه های کثیر الانتشار ضروری می باشد.
۶. در شرکت های با مسئولیت محدود تشکیل گروه های عمومی در شرکت با مسئولیت محدود دارای شرایط دشوار و پیچیده ای می باشد. در شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
نکته: در شرکت های سهامی خاص، مجمع توسط هیات رئیسه شرکت با دو نفر به عنوان ناظر شرکت، یک نفر به عنوان رئیس مجمع و یک نفر به عنوان منشی از میان سهامداران موجود تشکیل می شود. در شرکت های سهامی خاص منشی می تواند جزو سهامداران نباشد.
نکته: در شرکت هایی با مسئولیت محدود ، مجامع تنها در حالتی که شرکا بیش از دوازده نفر باشند ، تشکیل می گردد.
۷. می توان از میان شرکا و یا افرادی غیر از شرکا شرکت، مدیران شرکت ها با مسئولیت محدود را انتخاب نمود. مدیران در شرکت های سهامی خاص حتما باید از میان سهامداران انتخاب شوند و انتخاب مدیران پس از تهیه تعداد سهام وثیقه ای تعیین شده در اساسنامه و تسلیم آن به صندوق شرکت تعیین می شود.
۸. تقسیم سود در شرکت های با مسئولیت محدود، به میزان سهم الشرکه شرکا می باشد. ترتیب تقسیم در اساسنامه قابل تغییر می باشد. در شرکت های سهامی خاص تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص الزاما به نسبت تعداد سهام شرکا می باشد. در شرکت های سهامی خاص، امکان اخذ روش های دیگری روی این کار امکان پذیر نمی باشد.
۹. در مواردی که قسمتی از سرمایه شرکت متشکل از آورده های غیر نقدی باشد، تقسیم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می گیرد و مسئولیت صحت و درستی برآورد به عهده شرکا می باشد اما در شرکتهای سهامی خاص تقسیم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.