فرایند نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص:

 1. تشکیل مجمع جهت تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام به این صورت که شخص قدیم …..میزان از سهام خود را به آقای/خانم …. واگذار نمود و از شرکت خارج گردید ( یا سهامش به …. میزان کاهش یافت)
 2. تعیین سمت مدیران و سایر مواردی که با نقل و انتقال سهام دستخوش تغییر قرار گرفته اند
 3. ارائه یک نسخه از صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به اداره مالیات مربوطه و دریافت برگه مفاصا حساب میزان سهام انتقالی
 4. ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام در سامانه اداره ثبت شرکت ها
 5. ارسال مدارک به پست از طریق باجه های منتخب پستی
 6. دریافت پیش نویس آگهی و امضا در اداره ثبت و پرداخت حق الثبت
 7. درج آگهی تغییرات سهام در روزنامه رسمی کشور

فرایند نقل و انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود:

 1. مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند نقل و انقتال سهام بین فروشنده و خریدار
 2. تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 3. تعیین سمت مدیران و حق امضا و …
 4. ثبت در سامانه اداره ثبت
 5. ارسال پستی مدارک در قالب ثبت تغییرات شرکت
 6. پیش نویس آگهی تغییرات
 7. پرداخت حق الثبت و امضا توسط شخص امضا کننده دفاتر
 8. درج در روزنامه رسمی

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام عبارت است از:
-تشکیل هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده
-ارائه صورتجلسه تنظیم شده که به تایید و امضای تمامی اعضای سهامدار رسیده باشد.
-ارائه اصل و کپی از مدارک شناسایی مانند شناسامه و کارت ملی تمامی اعضای سهامدار و هیدت مدیره
-ارائه یکی از روزنامه های رسمی که آگهی های شرکت مانند آگهی تاسیس در آن منتشر می شود.
-ارائه آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت

-برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
-ارائه فهرستی از سهامداران قبلی شرکت و سهامداران جدیدی که اضافه شدند.