آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت

ماده ۱. این آیین‌نامه برای تشخیص صلاحیت آن دسته از متقاضیانی به کار می رود که تمایل به شرکت در اجرای طرح‌ها یا پروژه‌ها به روش طرح و ساخت دارند.
ماده ۲. دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت، مرحله اول از فرایند احراز صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه این قبیل طرح یا پروژه به شمار می‌رود. برای واگذاری هر طرح یا پروژه، توان پیمانکاران دارنده گواهینامه صلاحیت توسط دستگاه‌های اجرایی، طبق ضوابط “آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت” ارزیابی می‌شود.
ماده ۳. اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

 • روش طرح وساخت: روشی برای اجرای طرح یا پروژه که طبق آن، طراحی (تمام یا بخشی از طراحی پایه، و طراحی تفصیلی)، تامین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آنها، ساختمان، نصب، راه‌اندازی، آزمایش‌های کارایی و سایر خدمات جنبی مربوط به آنها‌، به صورت توأم توسط یک پیمانکار طرح و ساخت انجام می‌شود.
 • سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • احراز صلاحیت: تایید حداقل توانایی پیمانکار طرح و ساخت در امور طراحی و اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های طرح و ساخت از سوی سازمان، براساس ضوابط این آیین‌نامه.
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت: مدرک رسمی نشان دهنده احراز صلاحیت که ازسوی سازمان صادر می‌شود، که در این آیین‌نامه، به اختصار “گواهینامه صلاحیت” نامیده می‌شود.
 • متقاضی: شخص یا اشخاص حقوقی خواهان دریافت گواهینامه صلاحیت اعم از ایرانی یا ایرانی – خارجی که طبق مقررات این آیین‌نامه، اقدام به درخواست گواهینامه صلاحیت می‌نمایند.
 • شرکت ایرانی: شرکتی که در ایران ثبت شده و اقامتگاه آن در ایران باشد.
 • شرکت خارجی: شرکتی که اقامتگاه آن خارج از ایران باشد. این شرکت برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به امور پیمانکاری یا مشاوره در ایران مبادرت نماید، باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، به ثبت رسیده باشد.
 • موضوع شرکت: فعالیت‌هایی که در اساسنامه شرکت تعیین شده و انجام خدمات طرح و ساخت، منطبق با رشته‌های درخواستی، در آن منظور و شرکت براساس آن تشکیل شده است.
 • پیمانکار طرح و ساخت: متقاضی که طبق ضوابط این آیی‌ننامه، گواهینامه صلاحیت دریافت کند.
 • پایه: عددی است که توان پیمانکار را در هر تخصص تعیین می‌نماید و بر اساس آن، مبلغ حداکثر برآورد کار و شمار کار مجاز پیمانکار مشخص می‌گردد. پایه یک نشانگر بالاترین توان می‌باشد.
 • تعداد کار مجاز: حداکثر شمار کاری که می‌توان به صورت همزمان به پیمانکار در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
 • تخصص: نشان دهنده توانمندی متقاضی به لحاظ علمی و طراحی، در یک زمینه کاری است. تخصص‌های نامبرده در این آیین‌نامه، مشابه تخصص‌های درج شده در “آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران” است.
 • رشته کاری‌: رشته‌های کاری نامبرده در این آیین‌نامه، مشابه رشته‌های کاری درج شده در “آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” است.
 • مشارکت مدنی: مشارکتی که طبق مقررات منعقد شده است.
 • مشارکت ثبتی: مشارکتی حقوقی بین دو و یا چند شرکت، که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.