گواهینامه صلاحیت مشاور : مدرکی است که بر اساس مقررات این آیین نامه، به منظور اعلام صلاحیت مشاور ازسوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می شود .

تشخیص صلاحیت مشاوران:

در ارجاع کار به مشاوران فاقد پایه نهایی رعایت حداکثر حق الزحمه در کلیه مراحل انجام کار به جز نظارت کارگاهی الزامیست . مشاوران پایه یک مجازند با اشغال دو ظرفیت کاري، قراردادهایی تا دو برابر ارقام جدول مذکور منعقد نمایند. (در صورت الزام کارفرما در قرارداد، به استفاده از مشاور خارجی توسط مشاور ایرانی در بخشی از خدمات، مبلغ حقال زحمه مشاور خارجی به سقف مجاز قرارداد اضافه می شود).