گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر میشود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاگرید و رتبه اخذ شده ، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت است. گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری ،شرکتهای مشاور و شرکتهای فعال درزمینه نرم افزار کاربرد دارد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم توسط وزارت کار برای پیمانکاران صادر میگردد. گواهی تأیید صلاحیت ایمنی ، گواه رعایت اصول ایمنی عملیات درفعالیتهای پیمانکاریست.

شرکتهای بسیاری جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درگیر میباشند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو مدارک مهم همچنین ضروری جهت شرکت درمناقصه میباشد ب همین جهت تمام شرکتهای پیمانکاری همچنین خدماتی درگیر گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند لازم بذکر میباشد متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نماید جهت اخذ گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار . بلحاظ اینکه متقاضی نیاز مبرم جهت گرفتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی داشته همچنین مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بنابراین متقاضیان بدنبال راهکاری جهت تسهیل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند تابتوانند درمناقصه شرکت نمایند